Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: OP Životní prostředí 2014 - 2020 « Evropské dotace

Sociální sítě

Evropské dotace » OP Životní prostředí 2014 - 2020

Operační program životní prostředí (OPŽP) 2014 - 2020

logo-eu-ef-rr-op-zivotni-prostredi-mpz

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

OPŽP 2014–2020 je rozdělen pěti prioritních os:

1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
5. Energetické úspory

Projekty realizované v rámci OPŽP

Kino Metropol – energetická opatření
39. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 5.1 – Energetické úspory
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu bylo provedení stavebních úprav formou energeticky úsporných opatření na stávajícím objetu občanské vybavenosti Kině Metropol. Předmětem stavebních úprav byl soubor energeticky úsporných opatření provedených zateplením obvodového pláště (fasád), a výměnou výplní otvorů venkovních oken a dveří za výplně tepelně izolační.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

8 990 300,40 1 943 095,60
MŠ Rožňavská – energetická opatření
39. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 5.1 – Energetické úspory
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt řeší návrh energeticky úsporných opatření souboru objektů mateřské školy Rožňavská 19 v Olomouci. Jedná se o čtyři vzájemně propojené objekty, z nichž tři slouží pro výuku dětí a jeden slouží jako technické zázemí školky. V rámci realizace dojde k zateplení obálky budovy. V objektech budou instalovány rekuperační jednotky a systém měření a regulace (MAR).

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

16 677 699,66 3 387 254,64
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce
35. kolová výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt řeší analýzu odtokových poměrů ve správním území města Olomouce, zejména v jeho městských částech. Analýza je zaměřena na odtokové poměry v přispívajících plochách kritických bodů a analýzu odtokových poměrů u vybraných vodních toků. Výsledkem by měl být návrh protipovodňových přírodě blízkých opatření a zlepšení morfologického stavu u vybraných vodních toků. Komplexní řešení této problematiky by mělo přinést i pozitivní vliv na snížení povodňového nebezpečí ve VPR.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

3 469 334 2 937 461
Obnova Rudolfovy aleje
30. kolová výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt je zaměřen na obnovu funkčního stavu stromořadí v Rudolfově aleji ve Smetanových sadech v Olomouci. Jedná se o výsadbu nových dřevin (108 ks lip velkolistých) a následnou tříletou péči. Projekt řeší obnovu stromořadí novou výsadbou druhem dřevin, jež je přizpůsobivý nepříznivým půdním a klimatickým podmínkám, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnosti nové výsadby stromů s ohledem na estetické, provozní, ekologické a půdně klimatické podmínky při současném zohlednění zájmů památkové péče.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

857 079 514 248

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu